pmschool@hotmail.com 0-7621-1771

การแข่งขัน การเล่านิทานคุณธรรม

# ชื่อโรงเรียน สถานะการส่ง
1 ดาวรุ่งวิทยา ได้รับ VDO แล้ว
2 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ รอการส่ง
3 ตรังคริสเตียนศึกษา ได้รับ VDO แล้ว
4 เตรียมศึกษาวิทยา ได้รับ VDO แล้ว
5 สายบุรีอิสลามวิทยา ได้รับ VDO แล้ว
6 วีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้รับ VDO แล้ว
7 บำรุงศาสน์ รอการส่ง
8 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ รอการส่ง
9 ดารุลอูลูม ได้รับ VDO แล้ว
10 มัธยมวีรศิลปิน ได้รับ VDO แล้ว