pmschool@hotmail.com 0-7621-1771

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตั้งอยู่ที่วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวัดเป็นเจ้าของ เจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามแทนวัดมีเนื้อที่ให้โรงเรียนดำเนินกิจการ 15 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา พระเวชกิจพิศาลได้ขออนุญาตก่อตั้งเมื่อ20 ธันวาคม 2498 เป็นตึกชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง พื้นกระดาน

ประเภท
มัธยมวิสามัญ สอนวิชาสามัญหลักสูตรมัธยมวิสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียน ชาย–หญิง ไป–กลับ อายุต่ำกว่า 10 ปี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2510 โอนกิจการให้วัดดำเนินการ พระวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (ริน พรหมรัตน์) เป็นเจ้าของ นายแป้น ธัญญานนท์ เป็นครูใหญ่

ปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2526 – ปัจจุบัน โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารในรูปของคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการบริหารตามหลักวิชาการ โดยยึดหลักนโยบายกฎระเบียบของกระทรวง จัดการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษ โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาขยายอาคารเพิ่มขึ้น เปิดรับนักเรียนอนุบาล 3 ปี ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

         โรงเรียนได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศได้บริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษา
เอกชน พ.ศ.2550 ในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลในปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินกิจการมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับทุก ๆ ด้าน

เปิดรับนักเรียน ระดับปฐมวัยอายุ 3 ขวบ ถึง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน