pmschool@hotmail.com 0-7621-1771

นโยบายโรงเรียน


1. จัดอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
2. จัดโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
    เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริมบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาองค์กร
4. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
5. จัดระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
6. จัดให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ สอดคล้องกับหลักสูตรในแนวทางการศึกษายุคปัจจุบัน
7. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545