พระครูเมตตาภิรม
ผู้รับใบอนุญาต
 


นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
ผู้แทนครู


นางพิสมัย ปานมณี
ผู้แทนผู้ปกครอง


นายโอภาส พรหมวิลัย
กรรมการ
 


นายประวัติ นวลนิรันดร์
กรรมการ


นายทวิชา ประดิษฐ์ลาภ
กรรมการ


นายเลื่อน จิรวิศิษฐาภรณ์
กรรมการ / เลาขานุการ


โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์.0-7621-1771 โทรสาร.0-7621-6708 Email. pmschool@hotmail.com