ประวัติโรงเรียน


         โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร   ตั้งอยู่ที่วัดมงคลนิมิตร  (พระอารามหลวง)    เลขที่  3   ถนนเยาวราช    ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  โดยวัดเป็นเจ้าของ เจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามแทนวัดมีเนื้อที่ให้โรงเรียนดำเนินกิจการ  15  ไร่ 1 งาน
92 ตารางวา พระเวชกิจพิศาลได้ขออนุญาตก่อตั้งเมื่อ20 ธันวาคม 2498 เป็นตึกชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง พื้นกระดาน

ประเภท
มัธยมวิสามัญ สอนวิชาสามัญหลักสูตรมัธยมวิสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียน ชาย–หญิง ไป–กลับ
อายุต่ำกว่า 10 ปี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2510 โอนกิจการให้วัดดำเนินการ พระวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (ริน พรหมรัตน์) เป็น
เจ้าของ นายแป้น ธัญญานนท์ เป็นครูใหญ่

ปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2526 – ปัจจุบัน    โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารในรูปของคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการบริหารตามหลักวิชาการ
โดยยึดหลักนโยบายกฎระเบียบของกระทรวง   จัดการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์     ไม่เก็บค่าเล่า
เรียน
ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษ โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาขยายอาคารเพิ่มขึ้น เปิดรับนักเรียนอนุบาล 3 ปี
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3


         โรงเรียนได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศได้บริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษา
เอกชน  พ.ศ.2550  ในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวง
ศึกษาธิการกำกับดูแลในปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินกิจการมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับทุก ๆ ด้าน

เปิดรับนักเรียน ระดับปฐมวัยอายุ 3 ขวบ ถึง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่


โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์.0-7621-1771 โทรสาร.0-7621-6708 Email. pmschool@hotmail.com