อัตลักษณ์


         ไหว้สวย อย่างไทย


เอกลักษณ์


         วิถีพุทธ


คำขวัญโรงเรียน


          “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา” แปลว่า “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”


เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่


โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์.0-7621-1771 โทรสาร.0-7621-6708 Email. pmschool@hotmail.com