แผนภูมิการบริหารโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร              
   
       
คณะกรรมการอำนวยการ       ผู้รับใบอนุญาต       คณะกรรมการสถานศึกษา
           
   
     
ผู้จัดการ       ผู้อำนวยการ  
   
       
รอง ผอ. กลุ่มบริหารงาน
ธุรการและแผนงาน
  รอง ผอ. กลุ่มบริหารงาน   รอง ผอ. กลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน
       
             
ฝ่ายบริหารจัดการ   ฝ่ายวิชาการปฐมวัย   ฝ่ายวิชาการขั้นพื้นฐาน   ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน   ฝ่ายปกครอง   ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน / สัมพันธ์ชุมชน
             
- งานบุคลากร
- งานธุรการ
- งานอาคารสถานที่
   และสิ่งแวดล้อม
- งานประกันคุณภาพ
- งานพัสดุครุภัณฑ์
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานสวัสดิการครู
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานสหกรโรงเรียน
- งานข้อมูล
  - งานพัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
   การสอน
- งานทะเบียนวัดผล
- งานนิเทศภายใน
- งานวิจัยชั้นเรียน
- งานพัฒนาแหล่ง
   การเรียนรู้
- งานพัฒนาห้องสมุด
- งานสื่อและนวัตกรรม
- งานแนะแนว
- งานมาตราฐาน
- งานระบบดูแล
   ช่วยเหลือนักเรียน
- งานข้อมูลสารสนเทศ
  - งานพัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
   การสอน
- งานทะเบียนวัดผล
- งานวัดผล ประเมินผล
   เทียบโอนผลการเรียน
- งานนิเทศภายใน
- งานวิจัยชั้นเรียน
- งานพัฒนาแหล่ง
   การเรียนรู้
- งานพัฒนาห้องสมุด
- งานสื่อและนวัตกรรม
- งานข้อมูลสารสนเทศ
  - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม
   จริยธรรมตามแนว
   วิธีพุทธ
- งานส่งเสริมศิลป
   วัฒนธรรม
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานกิจกรรมทั่วไป
- งานแนะแนว
- งานข้อมูลสารสนเทศ
  - งานส่งเสริม
   ประชาธิปไตย
- งานส่งเสริมระเบียบวินัย
- งานหัวหน้าสาย
   ครูที่ปรึกษา
- งานความปลอดภัย
   งานจราจร
- งานยาเสพติด
- งานข้อมูลสารสนเทศ
  - งานชุมชนสัมพันธ์
- งานระบบดูแล
   ช่วยเหลือนักเรียน
- งานชมรมเครือข่าย
   ผู้ปกครอง
- งานชมรมศิษย์เก่า
- งานประชาสัมพันธ์
- งานข้อมูลสารสนเทศ


โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์.0-7621-1771 โทรสาร.0-7621-6708 Email. pmschool@hotmail.com