ชื่อ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ชื่อย่อ พ.ม.
พุทธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน นามของพระพุทธเจ้า
มงคล หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
นิมิตร หมายถึง ความหมายรวม ความรู้เป็นเครื่องหมายนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 
สีประจำโรงเรียน เหลือง - แดง
สีเหลือง ให้ความสว่างสดใส เลื่อมใสศรัทธา หมายถึง ศาสนา
สีแดง เข้มข้นรักชาติ หมายถึง เลือด
 


เครื่องหมาย รูปกงล้อธรรมจักร มีกงล้อ 12 ซี่ หมายถึง ธรรมจักรกัปวัตนสูตร อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หรือ
มรรคมีองค์ 8 ล้อหมุนไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมอันประเสริฐ “ อริยสัจ 4 ” ของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่


โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์.0-7621-1771 โทรสาร.0-7621-6708 Email. pmschool@hotmail.com