นางสาวปาริชาต จิรวิศิษฐาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 


นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 


นางสุนิตยา ปจันทบุตร์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


นางติมา เตยแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ


นายจรูญ ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางศิริพร มานะจิตร
หัวหน้าฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นายชิงชัย ไพนุชิต
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
 


นางสมหวัง เศรษฐกิจงาม
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการปฐมวัย


นางศรินทิพย์ บุณยัษเฐียร
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารจัดการ


นางสาวดวงพร ง่วนสน
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง


นางพรรณทิพา พิศสุพรรณ
ผู้ช่วยฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสายพิน ด้วงสิน
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
 


นางสุดา ปิยะธรรม
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
 


นางกล่อมจิตต์ นิจเนตร
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา


โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์.0-7621-1771 โทรสาร.0-7621-6708 Email. pmschool@hotmail.com