วิสัยทัศน์


         โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรมีระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ


ปรัชญาโรงเรียน


         ปลูกฝังจริยธรรม กิจกรรมดีเด่น เน้นการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน

เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่


โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์.0-7621-1771 โทรสาร.0-7621-6708 Email. pmschool@hotmail.com